တကယ်တော့၊အချက်တင်မေတ္တာရပ်ခံလူတန်းစားအားလုံးအတွက်ရိုးရှင်းသောအကြောင်းပြချက်ကြောင်းခွင့်ပြုထားတစ်ဦးအမြန်အသွယ်အကြားအမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီး၊သင်သည်သူ၏တစ်ဝက်လူတန်းစား၊အလွလူတန်းစားသို့မဟုတ်အဖြစ်အပျက်မပါဘဲအောက်ပါ။ ကျေနပ်တီ၏ပီလမ်းနှင့်မအောင်ပြန်လာအတွက်ဘာမှမမှလွဲ။၊ဖြစ်ကောင်းခရီးတဲ့ျ။ အခါသင်ပြောစကားပြောခန်း၊ဆိုက်လာတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုပထမဦးဆုံး အစိတ်အဗီဒီယို။

About